Fundacja Kolorowe Dni została ustanowiona do realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludzie podejmują działania mające na celu budowanie wspólnego dobra oraz dobrowolne współdziałanie ze sobą na rzecz wspólnych interesów.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KOLOROWE DNI” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Renatę Koperską-Traczyk i Daniela Krystiana Szabaciuka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warszal-Mańdziak & Janicka we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, w dniu 7.01.2019 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) uczestniczyć w innych fundacjach.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej.


§ 6.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Kolorowe Dni” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może używać znaku graficznego.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

1) osób starszych w celu poprawy jakości życia i przeciwdziałaniu ich społecznej izolacji;
2) dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
3) kobiet samotnie wychowujących dzieci;
4) dzieci chorych i niepełnosprawnych;
5) innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

§ 10.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

1) niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz kobietom samotnie wychowującym dzieci;
2) wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, w kompleksowym rozwoju i poprawie jakości życia w wymiarze osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym oraz ekonomicznym;
3) inicjowania międzypokoleniowego i międzykulturowego dialogu pomiędzy seniorami i młodzieżą;
4) rozwijania aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej i wychowawczej;
5) promocji zdrowego trybu życia;
6) upowszechniania turystyki i aktywności fizycznej;
7) podejmowania działań na rzecz tolerancji i przeciwdziałania patologiom społecznym;
8) promocji i organizacji wolontariatu międzypokoleniowego.

§ 11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie akcji integracyjnych sprzyjających międzypokoleniowej wymianie wiedzy i doświadczeń;
2) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i warsztatów;
3) organizowanie akcji i kampanii społecznych;
4) organizowanie aktywności i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych;
5) współpracę ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
6) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i badawczej;
7) organizowanie akcji i imprez charytatywnych;
8) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, organizując szkolenia i warsztaty dla przyszłych wolontariuszy, zachęcając młodzież i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.

§ 12.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może realizować zadania wymienione w § 10 statutu we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Rozdział III
Zarząd Fundacji

§ 13.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany przez Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 14.

1. Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Zarządu Fundacji;
10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Rady Przyjaciół Fundacji w przypadku jej powołania;
11) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji;
12) określenie maksymalnej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Fundacji w danym roku obrachunkowym;
13) udzielanie zgody na uczestniczenie Fundacji w spółkach kapitałowych działających w kraju i za granicą;
14) powoływanie i likwidacja oddziałów Fundacji;
15) powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów Fundacji;
16) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oddziałów Fundacji.

3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Fundatorom do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 16.

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 17.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
4. Przy równowadze głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 18.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 19.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących
w nim członków Zarządu.

 

Rozdział IV
Rada Przyjaciół Fundacji

§ 20.

Fundatorzy mogą powołać Radę Przyjaciół Fundacji.

§ 21.

1. Rada Przyjaciół Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji z zakresu działalności realizowanej przez Fundację.
2. Rada Przyjaciół Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony.
3. Członków Rady Przyjaciół Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Pracami Rady Przyjaciół Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Przyjaciół Fundacji.
5. Przewodniczącego Rady Przyjaciół Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
6. Przewodniczący Rady Przyjaciół Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony.
7. Członkiem Rady Przyjaciół Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkostwo w Radzie Przyjaciół Fundacji ustaje z dniem:

1) odwołania przez Zarząd Fundacji, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Przyjaciół Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Przyjaciół Fundacji;

2) śmierci jej członka;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

9. Członkowie Rady Przyjaciół Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
10. Do kompetencji Rady Przyjaciół Fundacji należy:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział V
Majątek Fundacji

§ 22.


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 23.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 24.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów;
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych;
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii;
6) środków pozyskanych z funduszy unijnych;
7) dochodów z własnej działalności statutowej.

§ 25.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 26.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

§ 28.

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

§ 29.

Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy:

a) uzasadnia to cel Fundacji;
b) następuje naturalne jego zużycie;
c) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

 

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 30.


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 31.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Fundatorów.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek, zostaną wskazane przez Fundatorów.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 32.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.

§ 33.

Fundatorzy są uprawnieni do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

§ 34.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 35.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5. Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 36.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt

ul. Grudziądzka 63/4
51-165 Wrocław

tel. +48 505 740 767

fundacja@kolorowedni.pl

Dane Fundacji

KRS: 0000770892

NIP: 895-220-21-69

REGON: 382533482

Numer konta

Bank Millenium

22 1160 2202 0000 0003 7292 6123

Bądź z nami na bieżąco