§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady wolontariatu oraz zasady współpracy pomiędzy Wolontariuszem, a Fundacją Kolorowe Dni (zwaną dalej „Fundacją”).

 

§ 2

WOLONTARIUSZ

 1. Wolontariuszem Fundacji może zostać:
  • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  • osoba niepełnoletnia od 13 roku życia, po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych
  • osoba, której znane są cele statutowe Fundacji oraz deklaruje chęć ich współrealizacji
 2. Aby zostać Wolontariuszem Fundacji należy:
  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem Wolontariatu, który decyduje czy dana osoba spełnia warunki do zostania Wolontariuszem Fundacji
  • jeśli współpraca będzie dłuższa niż 30 dni lub jeśli Fundacja uzna to za konieczne, podpisać Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Fundacji Kolorowe Dni ( zwane dalej Porozumieniem)
 3. Fundacja zastrzega, że Porozumienie, o którym mowa powyżej, zostanie podpisane tylko z wybranymi osobami, spełniającymi przesłanki do zostania Wolontariuszem Fundacji

 

§ 3

ZOBOWIĄZANIA I ZADANIA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz zobowiązuje się do:
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu
  • przestrzegania podpisanego Porozumienia
  • realizowania celów statutowych Fundacji
  • rzetelnego realizowania powierzonych mu zadań
 2. Wolontariusz jest odpowiedzialny za każde powierzone mu mienie Fundacji.
 3. Zadaniem Wolontariusza jest realizacja celów statutowych Fundacji. Zakres zadań, które Wolontariusz ma wypełniać w ramach wolontariatu oraz czas jego trwania określa podpisane Porozumienie.

 

§ 4

ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

Fundacja zobowiązuje się do:

 • poinformowania Wolontariusza o jego prawach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa w związku z wykonywanymi zadaniami
 • przekazania niezbędnych informacji na temat wykonania zadania
 • zapewnienia Wolontariuszowi materiałów do wykonania zadań
 • zapewnienia Wolontariuszowi odpowiedniego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jeśli Porozumienie z Wolontariuszem zawarte jest na okres krótszy niż 30 dni
 • wydania zaświadczenia i referencji na żądanie Wolontariusza po zakończeniu współpracy.

 

§ 5

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. Porozumienie z Wolontariuszem zawarte zostaje na czas określony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie.
 3. Fundacja może wypowiedzieć Porozumienie z Wolontariuszem bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wolontariusz nie dotrzyma któregokolwiek punktu Porozumienia lub naruszy którykolwiek punkt Regulaminu.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie nieopisane w Regulaminie zasady działania wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234 poz.1536 z późn. zm.).

Kontakt

ul. Grudziądzka 63/4
51-165 Wrocław

tel. +48 505 740 767

fundacja@kolorowedni.pl

Dane Fundacji

KRS: 0000770892

NIP: 895-220-21-69

REGON: 382533482

Numer konta

Bank Millenium

22 1160 2202 0000 0003 7292 6123

Bądź z nami na bieżąco